Etikk

Etiske valg og retningslinjer er en del av forretningsverden som vi også har tillagt økt fokus. Vi gjør bevisste valg og etterstreber å følge våre etiske retningslinjer:

1. Generelt

alle ansatte skal følge lover og forskrifter som gjelder norsk lovgivning samt selskapets regler om hvordan vi skal opptre mot kollegaer, eksterne kontakter, kunder, leverandører samt myndigheter.

Etiske regler strekker seg lengre enn Arbeidsmiljøloven. De inneholder uskrevne lover basert på sunn fornuft og omdømme.

Ansatte skal ledes av allmennetiske og bedriftsetiske verdier og normer. Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidre til at selskapets tillit og anseelse blir ivaretatt.

Hensynet til kundene

Ansatte skal ta hensyn til kundenes interesser og opptre med respekt overfor det enkelte individ/kunde.

Hensynet til Claussen & Heyerdahl as

Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, slik at det ikke skader selskapets omdømme.

2. Lojalitet

Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og selskapet. Arbeidstakerens lojalitetsplikt går ut på at arbeidstakeren må opptre i samsvar med selskapets interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller selskapet på en negativ måte. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakerens interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og daglig leder har et særlig ansvar for å bidre til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.

2.1 Lydighetsplikt

Ansatte plikter å følge de etiske retningslinjer som gjelder for selskapet, samt å etterkomme pålegg fra leder/eier i hht til Arbeidsmiljøloven o.a.. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

2.2 Allmenn opptreden

Alle skal behandle andre som en selv vil bli behandlet. Det gjelder både internt og eksternt.

Ærlighet i tanke og ord skal prege oss i hverdagen.

2.3 Menneskerettigheter

Våre etiske retningslinjer bygger på FN konvensjonen for menneskerettigheter og gjenspeiler seg i våre krav på oss selv og samarbeidspartnere. Arbeidet vårt utføres på en rettmessig og sosialt ansvarsfull måte. Vi og våre leverandører skal følge ILO’s åtte kjernekonvensjoner om arbeid og FN’s barnekonvensjon. Arbeidsmiljøloven skal følges både av oss og våre underleverandører.

3. Varsling

Ansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold. Før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt.

4. Habilitet

4.1 Kontakt med tidligere kolleger

Alle ansatte skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplysninger overfor tidligere kolleger.

4.2 Mottak av gaver og andre fordeler

Ansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres handlinger.